* वधू-वर सूची २०१७ नोंदणी १ जुलै पासून सुरु होत आहे.

Upcomming Events


वधू-वर मेळावा २०१७vadhu-var

Date: ११-नोव्हेंबर-२०१७ (शनिवार)
Time: 9:00 AM - 5:00 PM
Venue: गणेश कलाक्रीडा मंच, स्वारगेट, पुणे

Click Here for वधू-वर सूची २०१७

New Candidate Registration (वधू-वर नोंदणी)
OR
Login Existing Users


Dates:
1-July-2017: Online Registration starts for वधू-वर सूची २०१७
8-Oct-2017: Online Registration ends for वधू-वर सूची २०१७
11-Nov-2017: वधू-वर मेळावा २०१७